Chaitanya Pramod

chattyBot-v2.1[rating: 51.521±2.218][view matches]
chatty-SimpleBot[rating: 50.140±2.228][view matches]
SimpleBot-v2-chatty[rating: 50.779±2.222][view matches]