Kazuaki Tanida

Hagi[rating: 59.590±2.221][view matches]
Botan[rating: 60.118±2.251][view matches]
Proc Two[rating: 58.554±2.217][view matches]
Proc Two M[rating: 58.759±2.206][view matches]
Proc Three beta[rating: 58.705±2.222][view matches]
Proc One H2[rating: 56.702±2.236][view matches]