Kazuaki Tanida

Hagi[rating: 60.009±2.237][view matches]
Botan[rating: 60.783±2.254][view matches]
Proc Three beta[rating: 59.355±2.204][view matches]
Proc One H2[rating: 57.898±2.212][view matches]
Proc Two[rating: 58.811±2.212][view matches]
Proc Two M[rating: 59.168±2.207][view matches]