Kazuaki Tanida

Hagi[rating: 61.044±2.228][view matches]
Botan[rating: 61.951±2.262][view matches]
Proc Three beta[rating: 59.561±2.221][view matches]
Proc One H2[rating: 58.253±2.226][view matches]
Proc Two[rating: 58.685±2.192][view matches]
Proc Two M[rating: 59.248±2.208][view matches]