Kazuaki Tanida

Botan[rating: 63.104±2.235][view matches]
Proc Three beta[rating: 61.467±2.206][view matches]
Proc Two M[rating: 61.117±2.211][view matches]
Hagi[rating: 63.413±2.223][view matches]
Proc Two[rating: 60.467±2.200][view matches]
Proc One H2[rating: 58.777±2.219][view matches]