Kazuaki Tanida

Botan[rating: 59.170±2.268][view matches]
Hagi[rating: 60.645±2.217][view matches]
Proc Three beta[rating: 59.011±2.216][view matches]
Proc One H2[rating: 57.500±2.224][view matches]
Proc Two M[rating: 59.182±2.201][view matches]
Proc Two[rating: 58.795±2.198][view matches]