Kazuaki Tanida

Botan[rating: 59.642±2.226][view matches]
Hagi[rating: 60.042±2.249][view matches]
Proc Two M[rating: 59.306±2.230][view matches]
Proc Two[rating: 58.000±2.214][view matches]
Proc Three beta[rating: 58.055±2.236][view matches]
Proc One H2[rating: 56.925±2.203][view matches]