Kazuaki Tanida

Hagi[rating: 61.122±2.242][view matches]
Botan[rating: 60.547±2.244][view matches]
Proc Three beta[rating: 59.281±2.229][view matches]
Proc One H2[rating: 58.053±2.226][view matches]
Proc Two M[rating: 58.972±2.212][view matches]
Proc Two[rating: 59.264±2.229][view matches]