Kazuaki Tanida

Proc Two[rating: 59.308±2.201][view matches]
Botan[rating: 61.049±2.265][view matches]
Hagi[rating: 61.608±2.222][view matches]
Proc Three beta[rating: 60.251±2.206][view matches]
Proc Two M[rating: 59.195±2.210][view matches]
Proc One H2[rating: 59.711±2.227][view matches]