Kazuaki Tanida

Hagi[rating: 58.459±2.233][view matches]
Botan[rating: 58.742±2.265][view matches]
Proc Two M[rating: 58.299±2.201][view matches]
Proc Two[rating: 57.661±2.206][view matches]
Proc Three beta[rating: 57.544±2.224][view matches]
Proc One H2[rating: 56.894±2.200][view matches]