Kazuaki Tanida

Botan[rating: 59.426±2.271][view matches]
Hagi[rating: 60.247±2.222][view matches]
Proc Two M[rating: 59.636±2.214][view matches]
Proc Two[rating: 57.487±2.191][view matches]
Proc Three beta[rating: 58.304±2.214][view matches]
Proc One H2[rating: 58.004±2.222][view matches]