fiykov

tspGuy[rating: 50.573±2.240][view matches]
tspGuy2[rating: 49.535±2.288][view matches]
naive_guy[rating: 52.291±2.245][view matches]