fiykov

tspGuy2[rating: 49.715±2.282][view matches]
tspGuy[rating: 52.334±2.249][view matches]
naive_guy[rating: 52.800±2.217][view matches]