fiykov

tspGuy[rating: 50.205±2.246][view matches]
tspGuy2[rating: 51.472±2.289][view matches]
naive_guy[rating: 53.273±2.227][view matches]