fiykov

tspGuy2[rating: 48.226±2.282][view matches]
tspGuy[rating: 51.270±2.225][view matches]
naive_guy[rating: 53.297±2.208][view matches]