fiykov

tspGuy2[rating: 49.591±2.294][view matches]
tspGuy[rating: 51.248±2.260][view matches]
naive_guy[rating: 52.102±2.223][view matches]