fiykov

tspGuy2[rating: 50.059±2.283][view matches]
tspGuy[rating: 50.091±2.237][view matches]
naive_guy[rating: 52.813±2.226][view matches]