fiykov

tspGuy[rating: 50.394±2.252][view matches]
tspGuy2[rating: 51.452±2.298][view matches]
naive_guy[rating: 52.461±2.206][view matches]